Naše realizace

Oprava historického krovu Velkopřevorského paláce

Autor: Propasiv
Doba čtení:20 min

Své rekonstrukce se dočkala i další historická budova v centru Prahy. Obnovené krásy Velkopřevorského paláce si mohou nyní užít také návštěvníci nově vzniklého multifunkčního prostoru v podkroví. V památkově chráněném objektu velké historické hodnoty, kde jsou dovoleny pouze minimální stavební zásahy do původní architektonické dispozice, umožnilo jeho realizaci použití speciální tepelné izolace VakuPRO.

Velkopřevorský palác v Praze na Malé Straně spadá pod ochranu UNESCO (budova konventu se střešními vikýři).

Dlouhá historie se podepsala na stavu budov. Nyní se dočkaly rekonstrukce

Velkopřevorský palác je součástí rozsáhlého areálu Suverénního řádu maltézských rytířů (johanitů) na Malé Straně a v současné době slouží jako sídlo nejvyššího českého představitele Řádu. Palác, jemuž genius loci vtiskla řada historických událostí i osobností, se nabízí také jako atraktivní místo pro nejrůznější společenská setkání. Před revitalizací objektu byla v přízemním podlaží situována stylová restaurace. Náročná, ale citlivá rekonstrukce pak umožnila vytvoření stylového multifunkčního prostoru v podkroví paláce.

Původ budovy se datuje již do druhé poloviny 12. století, její současná podoba je však barokní z let 1728–31.

Navrácení krovu do původní výšky nabídlo velkorysé prostory pro další možné využití.

Z tohoto období byly i původní dřevěné krovy, které na mnoha místech vykazovaly značnou degradaci a někde zcela chyběly. Rozsáhlé narušení nosných prvků vedlo nejenom ke zborcení střešní plochy ale i k částečnému poklesu hřebenu krovu až o 15 cm. K sanaci krovu bylo přistupováno velmi ohleduplně, jak objekt spadající pod ochranu UNESCO vyžaduje. Veškeré tesařské práce se realizovaly podle starých původních postupů a technologií. Oprava si vyžádala doplnění chybějících prvků i vyřezání poškozených částí a jejich nahrazení novými díly, tzv. protézami. Navrácení konstrukce krovu do původní výšky a vyrovnání střešní roviny nabídlo velkolepé půdní prostory pro vznik nového atraktivního multifunkčního prostoru s výhledem do klidné maltézské zahrady i na okolní historickou zástavbu, Karlův most a Petřín.

Přihlaste se
na online konzultaci

Ukážeme a popíšeme použití VakuPRO® na konkrétních příkladech z praxe. Můžete klást dotazy a my vám na ně obratem odpovíme. Pomůžeme vám i s vaším projektem. ​Nečekejte suchou teorii. Zjistíte, jak se s VakuPRO® pracuje a jak řešíme individuální požadavky našich zákazníků.

KDY: každé úterý

DÉLKA: 20 minut + prostor na dotazy

Konzultace
je zcela
zdarma

Nové moderní prostory v chráněném objektu lze realizovat s pomocí vhodných technologií

Návrh zateplení budoucích podkrovních prostor byl podřízen hned několika požadavkům. Zajištění energetické bilance stavby dle současných standardů a zároveň záměr zachování viditelnosti konstrukce krovu a jeho prvků v interiéru vyústilo v koncept zateplení nad krokvemi.

Národní památkový ústav (NPÚ) však nesouhlasil s nárůstem výšky střechy, resp. zvednutím hřebenu při použití klasických tepelných izolací, a proto byl intenzivně hledán realizovatelný způsob, jak podkroví efektivně zateplit při zachování původní výšky krovu. Vhodné řešení dokázala najít společnost PROPASIV, s.r.o. – dodavatel speciálních tepelných izolací a řešení pro přerušení tepelných mostů. Zateplení střechy nad krokvemi s využitím unikátní tepelné izolace VakuPRO bylo jedinečným návrhem, který byl akceptován i NPÚ a celou realizaci tak umožnil. Náročný projekt si vyžádal řadu optimalizací a nespočet konzultací všech zainteresovaných stran, dokud nebylo nalezeno finální maximálně efektivní řešení.

Náročné požadavky na rekonstrukci historické budovy vyústily v koncept zateplení střechy nad krokvemi.

Technické řešení zateplení historického krovu s pomocí VakuPRO

Tepelná izolace VakuPRO je vysoce efektivní tenká vakuová izolace (součinitel tepelné vodivosti λ = 0,007 W/(m·K)), dodávaná v samostatných panelech vyrobených na míru podle kladečského plánu. Stejný izolační účinek jako běžná izolace poskytuje v 5x tenčí vrstvě.

Specifika použití izolace VakuPRO určila technologii pokládky mezi nosné prvky střechy (panely VakuPRO vyskládané na protipožární sádrokarton).

Tato jedinečná vlastnost VakuPRO umožnila, oproti zateplení klasickou izolací, podstatně redukovat nárůst tloušťky souvrství střechy. Specifika použití VakuPRO určila technologii pokládky mezi nosné prvky střechy. Pro dosažení maximálního tepelněizolačního efektu při požadované únosnosti celé skladby, včetně prejzové krytiny, vypracovala dodavatelská firma přesný kladečský plán. Jedná se o nezbytný technický dokument – plán, který optimalizuje využití VakuPRO panelů v dané stavební situaci a tím i ekonomickou náročnost celé skladby. Celková sestava střešního pláště od pohledových prken až po pojistnou hydroizolaci pod krytinou tvoří kompaktní celek.

Nežádoucí vliv dřevěných nosných prvků v rovině izolace byl eliminován lokálním překrytím další vrstvou VakuPRO – užšími a podélnými formáty panelů izolace. Tak vznikla homogenní a vysoce efektivní vrstva vakuové izolace. Ta byla dále překryta minerální vlnou z důvodu protipožární ochrany směrem k exteriéru a mechanické a tepelné ochrany panelů VakuPRO proti přehřáté střešní krytině. Nezbytná protipožární ochrana interiéru je zajištěna dvojnásobnou vrstvou protipožárního sádrokartonu.

Nežádoucí vliv dřevěných prvků krovu v rovině izolace byl eliminován lokálním překrytím podélnými panely izolace.

Skladba střešního pláště s deskami VakuPRO:

Součinitel prostupu tepla U = 0,126 W/m2·K

Skladba střešního pláště jako video zde.

Sestava střešního pláště tvoří kompaktní tepelněizolační a ochranný celek (vizualizace průřezu skladbou střechy).

 1. krokve – nosné prvky krovu
 2. pohledové fošny 30 mm
 3. parozábrana
 4. vyrovnávací vrstva a protipožární vrstva – desky Knauf Red 2 x 12,5 mm
 5. podélné laťování pro podpůrnou konstrukci střešní krytin
 6. desky vakuové izolace VakuPRO v tl. 30 mm, lambda 0,007 W/m·K
 7. svislé laťování podpůrné konstrukce střešní krytin
 8. překrytí podélného laťování podpůrné konstrukce deskami VakuPRO
 9. vrstva z minerální vlny v tl. 90 mm, lambda 0,030 W/m·K
 10. vrstva z minerální vlny v tl. 90 mm, lambda 0,030 W/m·K
 11. pojistná hydroizolace
 12. větraná mezera
 13. laťování pro střešní krytinu
 14. střešní keramická krytina

Inovativní řešení stavebních detailů umožnilo zachování historických konstrukcí

Využití VakuPRO vedlo také k inovativnímu řešení, jak napojit tepelněizolační střešní skladbu na stěny vikýřů, vyzděných z plných cihel tloušťky 15 cm. V místě napojení svislé stěny vikýře na tepelnou izolaci střešní roviny byl, přes celou šíři stěny, vsazen pás pěnového skla.

Do konstrukce vikýře bylo díky tomuto řešení zasáhnuto pouze v rozsahu nutném pro zajištění jeho stability. Tedy nahrazení původních, zcela znehodnocených dřevěných nosníků, o které byl vikýř opřený. Před samotnou realizací prošly nově navržené skladby střešního pláště s panely VakuPRO i důležité detaily střechy tepelně technickým posouzením v jednorozměrné i dvourozměrné simulaci. Data získaná z výpočtů byla konzultována se statikem a řešitelem projektu. Odsouhlasená řešení následně zanesena do finálních návrhů, postupů a konstrukčních úprav střešní konstrukce. Firma PROPASIV, s.r.o. následně i v období realizace dohlížela nad dodržením technologických postupů a ověřovala správnost navržených řešení v praxi.

V rámci rekonstrukce byly části trámů nahrazeny protézami (detail náhrady porušené krokve protézou s kolíkovým spojem).

Přiznané trámoví, hra světla a stínů i lustr, který se nehoupe

Využití moderní tepelněizolační technologie s panely VakuPRO umožnilo vznik reprezentativního prostoru s autentickými interiérovými trámovými prvky a zajímavým světelným vjemem. Podkroví nabízí intimní atmosféru i komfortní vybavení odpovídající modernímu trendu včetně důmyslně řešeného větrání a sociálního vybavení.

Rekonstrukce podlahy umožnila komfortní využívání nejen podkroví, ale místností pod ním (pohled odkryté stropní trámy a trámy podhledu).

Nutné technické a inženýrské rozvody jsou vloženy do původních komínových průduchů, popř. zakomponovány v podlaze, takže neruší čistý komorní dojem krovu. Pro komfortní užívání sálů a místností nacházejících se přímo pod půdním prostorem byla během sanace krovu řešena i rekonstrukce podlahy podkroví, resp. stropu spodního podlaží. Konstrukce stropu je tvořena stropními trámy, které nesou podlahu a současně plní funkci trámů vazných. Pod nimi – původně o 5 až 10 cm níže, jsou uložené trámy podhledu, které vynášejí bohatou štukovou výzdobu sálů a reprezentativních prostor spodního podlaží. Vlivem degradace stropních trámu došlo k jejich deformaci a poklesu. Proto byly podlahou zatěžovány i trámy podhledu. Při opravě byla původní vzdálenost podhledu a podlahy obnovena. 

Tato úprava nyní poskytuje nejvyšší ochranu proti přenosu kročejového hluku do interiéru spodního podlaží. Stabilita těžkého skleněného lustru v reprezentačním sále pod podkrovím je dalším žádoucím efektem.

Celkový vjem intimního podkrovního prostoru dotváří hra světla a stínů v interiéru. Pro zajištění požadovaného světelného komfortu je v podkroví instalováno několik prosvětlovacích prvků, které jsou umístěny do světlíku v místě zřejmě meziválečného prosklení. Na dostatku světla v interiéru se však podílí i okna historických flankujících vikýřů na obou stranách dispozice. Některé krokve sice probíhají prostorem vikýřů, ale vzhledem k velikosti vikýřů a samotných oken v nich, získává prostor dostatek přímého světla.

Moderní interiér nově vzniklého podkroví nyní využívá komorního efektu přiznaných trámů (vizualizace).

Celkový vjem intimního podkrovního prostoru dotváří hra světla a stínů v interiéru.

Přitom právě kombinace krokví před okny a na ně dopadajícího světla dodává prostoru jedinečný charakter s rytmikou dřevěných prvků a jimi vrhaných stínů. 

Nový podkrovní prostor najde bohaté využití pro soukromé i veřejné akce komornějšího charakteru. Velkopřevorský palác tak získává další kulturní a sociální rozměr. I nadále se v tomto místě mohou psát zajímavé dějiny.

Galerie

Řešíte rekonstrukci historické budovy?

Zavolejte nebo nám napište, připravíme návrh vhodný pro Váš projekt.

Řešení PROPASIV®,
které zde bylo použito:

VakuPRO® je vakuová izolace s unikátními vlastnostmi (λ=0,007 W/(m·K)), které ji činí nejúčinnější tepelnou izolací na trhu. Stačí 5x tenčí tloušťka než při použití běžné izolace.

 

Mohlo by Vás zajímat

Nenašli jste,
co jste hledali? Napište nám!

8 + 2 =

www.propasiv.cz