Zásady ochrany osobních údajů

Zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely provádí firma PROPASIV s.r.o. v plném rozsahu na základě Vašeho uděleného souhlasu, omezeně pak také na základě našeho oprávněného zájmu. Neudělením souhlasu se zpracováním osobních údajů nemám vliv na uzavření nebo plnění smluvního vztahu s firmou PROPASIV s.r.o.

Z jakého důvodu Vám tento souhlas předkládáme?

Především proto, aby se k Vám dostaly informace, které jsou pro Vás relevantní a skutečně Vás zajímají. Nechceme Vás zbytečně zahlcovat nabídkou nevhodných produktů.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními předpisy, které jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Totožnost a kontaktní údaje správce.

Správce Vašich osobních údajů je společnost PROPASIV s.r.o. se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno, IČ: 29319919. V případě jakýchkoliv žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě plnění Vašich práv se zpracováním Vašich osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na telefonu: 773737519 nebo na e-mailové adrese: info@propasiv.cz.

Jak budeme Vaše osobní údaje chránit?

Ochrana Vašich osobních údajů a soukromí je pro nás hlavní prioritou. Při zpracování osobních údajů postupujeme tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity. Vždy se řídíme platnou právní úpravou.

Jaké údaje budeme o Vás zpracovávat?

jméno a příjmení, u podnikatelů též obchodní firma, IČO, sídlo, telefonní číslo, e-mail, informace z internetového prohlížeče, který používáte včetně cookies. Jde o informace, které získáváme přímo od Vás z veřejných zdrojů včetně sociálních sítí a internetu.

Jakým způsobem budeme údaje zpracovávat?

Automatizovaně i manuálně.

Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Jedná se o zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, přičemž PROPASIV s.r.o. je oprávněn:

  • Kontaktovat Vás s výhodnými nabídkami a pokud jste k tomu udělili souhlas pak i s nabídkou osobní schůzky a to dle Vaší preference telefonicky nebo e-mailem nebo SMS, uveřejnění Vaší fotografie na webových stránkách firmy PROPASIV s.r.o. a sociálních sítích firmy PROPASIV s.r.o. pro účely marketingu.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme po účely:

  • V případě, že máte zájem s námi uzavřít smlouvu zpracováváme Vaše kontaktní údaje pro tento účel, právním základem takového zpracování je jednání o uzavření smlouvy
  • Jelikož máme povinnost prokázat udělení Vašeho souhlasu po celou dobu zpracování, uchováváme po tuto dobu Vaše osobní údaje, právním základem takového jednání je plnění právní povinnost
  • Pro případ potencionálního soudního sporu v budoucnu potřebujeme uchovávat výše uvedené osobní údaje, právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti PROPASIV s.r.o. či třetí strany.

Na jaké období souhlas udělujeme?

Souhlas je zcela dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat na e-mailové adrese: info@propasiv.cz nebo na tel. Čísle: 773737519. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro marketingové účely se jedná o dobu neurčitou (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme.

Jaké máte práva se zpracováním Vašich osobních údajů?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem a kdykoliv během zpracování můžete využít následujících práv:

  • Právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz případně požádat na omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
www.propasiv.cz